Asahi Luxstay

Khi nào tôi sẽ nhận được đặt phòng không rủi ro đầu tiên? Đặt Phòng Không Rủi Ro được dựa trên dữ liệu về nhu cầu của Booking.com. Chúng tôi sử dụng dữ liệu này hàng ngày để xác định thời điểm cung cấp chính sách hủy linh hoạt và đối tượng khách hướng đến, từ đó giúp Quý vị có cơ hội tốt nhất để nhận được đặt phòng ít có khả năng bị hủy. Do đó, có thể Quý vị sẽ chưa nhận được ngay đặt phòng không rủi ro sau khi tham gia chương trình. Mỗi lần nhận được đặt phòng không rủi ro, Quý vị có thể thấy đặt phòng này bằng cách tìm thẻ gắn Không Rủi Ro trên trang Đặt phòng trong extranet hoặc trên trang Đặt phòng trong ứng dụng Pulse. Nếu sử dụng công cụ quản lý kênh hoặc hệ thống quản lý chỗ nghỉ, Quý vị có thể nhận diện các đặt phòng không rủi ro bằng cách kiểm tra phần chính sách hủy hoặc bình luận/ghi chú.

Do đó, có thể Quý vị sẽ chưa nhận được ngay đặt phòng không rủi ro sau khi tham gia chương trình. Mỗi lần nhận được đặt phòng không rủi ro, Quý vị có thể thấy đặt phòng này bằng cách tìm thẻ gắn Không Rủi Ro trên trang Đặt phòng trong extranet hoặc trên trang Đặt phòng trong ứng dụng Pulse. Nếu sử dụng công cụ quản lý kênh hoặc hệ thống quản lý chỗ nghỉ, Quý vị có thể nhận diện các đặt phòng không rủi ro bằng cách kiểm tra phần chính sách hủy hoặc bình luận/ghi chú.

Document